आपराधिक वकील — अय्यूब विवरण, शिक्षा, तलब, रोजगार

आपराधिक व्यवस्था को शरीर छ भन्ने व्यवस्था परिभाषित आपराधिक व्यवहार र लागि दण्ड अपराधीहरूले. यो पनि समावेश छ एक प्रणाली को कानूनी नियम छ कि ठाँउ हो गर्न रोक अनुचित आचरण र रक्षा समाज । यो नियमहरू अधिनियमित छन् द्वारा दुवै राज्य र संघीय कानून बनाउने यो एक जटिल क्षेत्र को व्यवस्था छ । व्यक्तिहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने यी नियमहरू अनुहार गम्भीर परिणामहरू, र अक्सर आवश्यकता, यो सहयोग को एक आपराधिक वकील. आपराधिक वकिल छ । आपराधिक कानून बनाउँछ निश्चित व्यवहार गैरकानुनी र प्रत्येक राज्य रूपरेखा को आचरण छ कि छलफल गर्न एक अपराध हो । प्रत्येक राज्य पनि सेट दण्ड